• Eesti
  • Vene keel

Lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

*Lasteaeda sisenedes palume kanda maski!

*Lasteaia siseruumides peame kinni 2 + 2 reeglist! Rühma koridoris ei viibi korraga rohkem kui kaks lapsevanemat.

 

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

SÜNDMUSED

Sündmused puuduvad.

OLULINE TEADAANNE

Käesolevaga anname teada, et Valga Vallavalitsusus on palunud Valga valla õppeasutustel alljärgneva seadusesätete alusel edastada Terviseametile kõikide Valga Valla õpilaste andmed.

Vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS) § 18 lg 1 punktile 1 on nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje valdkonnas pädev asutus Terviseamet, kes teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise  ja nakkushaiguste leviku asjaolude väljaselgitamiseks, võtab vajaduse korral ühendust nakkushaigete ja kontaktsete isikutega ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete rakendamist.

NETS § 18 lõike 6 kohaselt teeb Terviseamet koostööd kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, seireks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks. Nakkushaiguste tõrje NETS-i § 2 punkti 6 tähenduses on selliste tervisekaitseabinõude rakendamine, mis võimaldavad nakkushaige või nakkuskahtlase isiku varakult avastada ning teda uurida ja ravida, selgitada tema nakatumise põhjused ja viisid, tõkestada nakkushaiguse levikut ning vältida tervete nakatumist. Seega on Terviseameti ülesanne tõkestada nakkushaiguse levikut ning vältida tervete nakatumist, mistõttu tegelevad nad ka lähikontaktsete väljaselgitamisega.  KOV kohustus on selle ülesande täitmiseks ka koostööd teha ning lähikontaktsete välja selgitamiseks on isikuandmete töötlemine ka vajalik. Oleme hetkel tervishoiualases kriisis ning viirus levib peamiselt huviringides, koolides ja lasteaedades ning nende asutustega seotud nakkusahelate ja lähikontaktsete välja selgitamine on ajakriitiline tegevus.

Andmetöötluse proportsionaalsuse hindamisel tuleb arvesse võtta praegust olukorda ning andmesubjekti võimalikku riivet. Edastatavates andmetes ei sisaldu eriliiki isikuandmeid või muud tundlikku teavet, mis kujutaks andmesubjektidele põhjendamatut riivet võrreldes andmetöötluse eesmärgiga (lähikontaktsete väljaselgitamine ja viiruse kontrolli all hoidmine). Ka KOV enda teenuste pakkumise seisukohalt on määrava tähtsusega, et Terviseametil oleks võimalik hetkel kriitiliseks hinnatud asutustes võimalikud lähikontaktsed kiiresti välja selgitada.

Sellest tulenevalt oleme seisukohal, et NETS vastavad sätted koosmõjus annavad õigusliku aluse andmete edastamiseks Terviseametile.

Lugupidamisega

Tiia Luht

Lõuna regionaalosakonna juhataja

Terviseamet

Põllu 1a, 50303 Tartu

Tel (+372) 5164248 

e-post: tiia.luht@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee

 

Lugupidamisega

Ivi Tigane

Valga Vallavalitsus

Kultuuri- ja haridusteenistus

haridusspetsialist

+372 5071761 (860); 7669911

ivi.tigane@valga.ee

www.valga.ee

Lugupidamisega

Lasteaia juhtkond